Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO regeling)

Inmiddels zijn meer details bekend rondom de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO regeling). Het doel van de TOZO regeling is om zelfstandigen te voorzien in levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de Corona crisis tot onder het sociaal minimum daalt (uitkering) en om liquiditeitsproblemen op te vangen (lening).

Ondernemers en DGA’s die gebruik willen maken van de TOZO regeling kunnen een aanvraag indienen in de eigen woongemeente. De regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Anders dan bij de reguliere bijstand, vindt er geen toetsing plaats op:

 • het inkomen van de echtgenoot of partner
 • het vermogen
 • de levensvatbaarheid van de onderneming

Daarnaast is de zogenaamde kostendelersnorm niet van toepassing op deze regeling. Dit betekent dat de uitkering niet lager wordt wanneer meerdere volwassenen samenwonen en de kosten delen.

De TOZO regeling heeft een tijdelijk karakter en is geldig in maart, april en mei 2020. Het is mogelijk de regeling in te roepen tot en met 31 mei 2020. (Met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.)

Wie komt in aanmerking voor de TOZO regeling?

De regeling staat, indien er wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden, open voor:

 • Zelfstandigen zonder personeel
 • Zelfstandig ondernemers met personeel
 • Vennootschap onder Firma, Maatschap, CV
 • Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)

Voorwaarden TOZO regeling

 • U bent woonachtig in Nederland
 • U bent een gevestigde zelfstandige in de leeftijd van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd (of de hoofdzakelijke werkzaamheden worden vanuit NL verricht)
 • U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en heeft in 2019 minimaal 1.225 uur (gemiddeld 24 uur per week) in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep gewerkt
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, bijvoorbeeld dat u bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020 18.45 uur
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland*

* De regering bekijkt of en hoe zij steun kan bieden aan ondernemers die in Nederland een bedrijf hebben en in het buitenland wonen, of andersom. In principe hebben zij echter recht op bijstand in het woonland.

Aanvullende TOZO voorwaarden DGA’s

 • U heeft volledige zeggenschap over de aandelen
 • U draagt financiële risico’s over de aandelen
 • U dient te verklaren en aannemelijk te maken dat uw BV nu geen salaris kan betalen

Uitkering of lening?

De ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een uitkering óf als lening.

TOZO Als uitkering

De uitkering betreft een gift. Uw inkomen wordt aangevuld tot sociaal minimum. U moet naar waarheid verklaren dat uw inkomen naar verwachting in de periode van ondersteuning minder zal bedragen dan het toepasselijke sociaal minimum:

 • Gehuwden € 1.500,- (netto)
 • Alleenstaanden vanaf 18 jaar € 1.050,- (netto)

Omdat de TOZO voorziet in een inkomensaanvulling, wordt de hoogte afgestemd op uw te verwachten inkomsten. De aanvraag kan in één keer worden toegekend voor maximaal 3 maanden en zal maandelijks worden uitbetaald.

Let op! De uitkering telt mee voor verzamelinkomen en inkomensafhankelijke toeslagen. Dit betekent dat de uitkering invloed kan hebben op de hoogte van deze toeslagen. Het is belangrijk hiermee rekening te houden en hierover de nodige informatie te verstrekken tijdens de aanvraag. Anders loopt u het risico op terugbetaling van teveel ontvangen toeslagen.

Treden er tijdens de uitkeringsperiode wijzigingen op in uw inkomenssituatie? Dan moet u dit bij uw gemeente aangeven. Zij zal achteraf controleren op het daadwerkelijk genoten inkomen.

TOZO als lening voor bedrijfskapitaal

U moet naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat er liquiditeitsproblemen zijn als gevolg van de Corona crisis.

U kunt maximaal € 10.157,- lenen. Dit tegen een rente van 2%, met een maximale looptijd van 3 jaar. Aflossing vindt plaats vanaf 1 januari 2021.